, -
(812) 307-72-08,  8 905 215-15-35,  8-921-980-49-55




 -



 

 



-

AKATSUKI KOUICHI

, , 2, CACIB

Ǩ NIPPO SHOW IN RUSSIA - 2016 (214 dogs Shiba Inu)
  2- Souken

:KIRYU Kazuyoshi ( )

 

 

 










 

 



 

 

 

 

 

 

 


. -.